Over de Messias

Het woord Messias (Hebreeuws: Masjiach) betekent 'de Gezalfde'. De Griekse vertaling van dit woord is het bekende Christos (Christus). De zalving in het Jodendom is een teken van de Goddelijke uitverkiezing. Voor het gelovige Joodse volk is de Messias een unieke persoon, die nog moet komen en die als afstammeling van het huis van David een koninkrijk van vrede zal oprichten. Christenen geloven dat deze Messias al gekomen is, in de persoon van Jezus Christus (Yeshua). Hoe zit dit precies?

Profetieën

Een profetie is een voorspellende uitspraak over gebeurtenissen in de toekomst. In de Bijbel staan veel profetieën, bijvoorbeeld dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden (Micha 5:2) of dat Abraham een groot nageslacht zal krijgen (Gen. 12:2). Uit onderzoek1 blijkt dat het Oude Testament van de Bijbel 1239 profetieën bevat en het Nieuwe Testament 578. Deze 1817 profetieën beslaan 27% van de Bijbel. Het bijzondere is dat in onze tijd 80% van deze profetieën al vervuld en dus uitgekomen is. Dit komt omdat de God van de Bijbel betrouwbaar is en doet wat Hij belooft. In Jesaja 46:9-10 staat: "Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen."

Profetieën over de Messias

Deze website bevat 136 (vervulde) profetieën over de Messias. Over veel van deze profetieën zijn Joden en Christenen het eens dat deze over de Messias gaan. Het verschil zit in de vervulling: Joden geloven dat de Messias nog moet komen en Christenen geloven dat deze profetieën 2000 jaar geleden vervuld zijn door Jezus Christus. Veel profetieën zijn gedetailleerd en geven informatie over Zijn geboorte, familie, leven en onderwijs, verraad en veroordeling en Zijn dood en begrafenis. Als je alle profetieën op een rijtje zet, kun je een gedetailleerd profiel maken, waaraan de echte Messias moet voldoen.

Kans van 1 op 100 biljard

Hoe groot is de kans dat Jezus van Nazareth past in het profiel dat de oudtestamentische profetieën schetsen van de Messias? Er zijn details die door een persoon per ongeluk vervuld zouden kunnen worden, maar veel details zoals de geboorteplaats, afstamming en de methode van executie zijn onafhankelijk bepaald en kunnen niet per ongeluk of opzettelijk vervuld zijn. In het boek Science Speaks bespreken professoren Peter Stone en Robert Newman de statistische onwaarschijnlijkheid dat één man acht messiaanse profetieën zou kunnen vervullen. De conclusie van hun onderzoek was verbluffend. De kans dat iemand aan slechts 8 messiaanse profetieën zou kunnen voldoen, was slechts 1 op de 1017e macht (oftewel een kans van 1 op 100.000.000.000.000.000).

De 8 onderzochte profetieën

 1. De Messias zal in Bethlehem geboren worden (Micha 5:2)
  De gemiddelde bevolking van Bethlehem vanaf de tijd van Micha tot 1958, gedeeld door de gemiddelde bevolking van de aarde in dezelfde periode = 7.150 / 2.000.000.000 of 2,8×105.
 2. Een boodschapper bereidt de weg voor de Messias (Maleachi 3:1)
  Wat is de kans dat één man op de totale wereldbevolking een voorloper heeft gehad (in dit geval Johannes de Doper) om zijn weg voor te bereiden? Schatting: 1 op 1.000 of 1×103.
 3. De Messias zal Jeruzalem binnengaan als een koning die op een ezel rijdt (Zacharia 9:9)
  Wat is de kans dat één man, die Jeruzalem als heerser is binnengekomen, op een ezel is gaan rijden? Schatting: 1 op 100 of 1× 102.
 4. De Messias zal verraden worden door een vriend en verwondingen oplopen in Zijn handen (Zacharia 13:6)
  Wat is de kans dat één man op de totale wereldbevolking is verraden door een vriend, met verwondingen aan zijn handen tot gevolg? Schatting: 1 op 1.000 of 1×103.
 5. De Messias wordt verraden voor 30 zilverstukken (Zacharia 11:12)
  Van de mensen die zijn verraden, hoeveel er zijn verraden voor precies 30 zilverstukken? Schatting: 1 op 1.000 of 1×103.
 6. Het verradersloon wordt gebruikt om een ​​pottenbakkersveld te kopen (Zacharia 11:13)
  Wat is de kans dat één man, nadat hij steekpenningen heeft ontvangen voor het verraad van een vriend, het geld heeft teruggegeven, geweigerd en vervolgens heeft gezien dat het werd gebruikt om een ​​pottenbakkersveld te kopen? Schatting: 1 op 100.000 of 1×105.
 7. De Messias zal zwijgen terwijl Hij wordt gekweld (Jesaja 53:7)
  Wat is de kans dat één man op de totale wereldbevolking, wanneer hij onterecht (want hij is onschuldig) onderdrukt en gekweld is, zichzelf niet zal verdedigen? Schatting: 1 op 1.000 of 1×103.
 8. De Messias zal sterven door zijn handen en voeten te laten doorboren (Psalm 22:16)
  Hoeveel mensen, afgezet op het totaal aantal, zijn er sinds de tijd van David gekruisigd? Schatting: 1 op 10.000 of 1×104.

Deze kansen gezamenlijk geeft een getal van 1x1028. Deel dit getal door een schatting van het aantal mensen dat op aarde heeft geleefd sinds de tijd van de profetieën (88 miljard) en de kans dat één persoon deze profetieën per ongeluk heeft vervuld is 1 op 100 biljard (1x1017). Jezus Christus heeft niet 8 maar ruim 130 profetieën vervuld. De kans dat één persoon dat groot aantal profetieën zou kunnen vervullen is simpelweg onmogelijk, of beter gezegd: bovennatuurlijk. De vervulling van de messiaanse profetieën in het leven van Jezus (Yeshua) is overtuigend bewijs dat Hij werkelijk de Messias is. Het bewijst ook dat de Bijbel van bovennatuurlijke oorsprong is en dat God betrouwbaar is.

Onderzoek de Schriften

Deze website heeft 136 messiaanse profetieën gepubliceerd, die in het Nieuwe Testament letterlijk worden geciteerd of waaruit in het Nieuwe Testament blijkt dat die vervuld zijn. Wilt u meer weten over de Messias? Lees de Bijbel. De oudtestamentische profetieën geven een duidelijk beeld van de Messias. De evangeliën in het Nieuwe Testament beschrijven Zijn leven, sterven en opstanding. Jezus zegt Zelf in Johannes 5:39: "Onderzoekt de Schriften (..) deze getuigen van Mij".

 1. Tim LaHaye: The Popular Bible Prophecy Commentary: Understanding the Meaning of Every Prophetic Passage

Voorkeuren

Bijbelvertaling HSV
Tekstgrootte 100%