Psalm 109

vervulling

Profetie in het Oude Testament

Voor mijn liefde klagen zij mij aan,
maar ik was steeds in gebed. Zij hebben kwaad over mij gebracht in plaats van goed,
en haat in plaats van mijn liefde.
Psalm 109:4-5

Vervulling in het Nieuwe Testament

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. Lukas 23:34

profetie

Profetie in het Oude Testament

Maar ik ben een worm en geen man,
een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij;
zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: Hij heeft zijn zaak aan de HEERE toevertrouwd – laat Die hem bevrijden!
Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is.
Psalm 22:7-9

Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd;
al de smaad van wie U smaden, is op mij gevallen.
Psalm 69:10

Toch ben ík hun nog tot smaad;
zien zij mij, zij schudden hun hoofd.
Psalm 109:25

Vervulling in het Nieuwe Testament

En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren. Mattheüs 27:39-44

Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. Romeinen 15:3

Voorkeuren

Bijbelvertaling HSV
Tekstgrootte 100%